7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Artykuły blogowe

STRONA GŁÓWNA > Artykuły blogowe

Jakie zdarzenia nie kwalifikują się jako wypadek przy pracy?

ranny pracownik magazynu

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć. Istotne jest, że do tego typu zdarzenia musi dojść w związku z wykonywaną pracą, a więc gdy wykonywane były przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (z poleceniem lub bez polecenia przełożonego). Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy może mieć miejsce wyłącznie w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Regulacje te określone są w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.). Aby zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, koniecznie jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Czym jest zadośćuczynienie i jak różni się od odszkodowania?

wręczana gotówka

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa odmienne pojęcia, które jednak w języku potocznym często mylnie stosowane są w sposób zamienny. W obu przypadkach mamy do czynienia ze swego rodzaju rekompensatą dla poszkodowanej osoby, która doznała krzywdy lub szkody. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, czym zadośćuczynienie różni się od odszkodowania i jakie są zasady przyznawania tych świadczeń.

Podział firmy po rozwodzie. Co warto wiedzieć?

podział majątku

Rozwód oznacza, ustanie ustawowej wspólności majątkowej między byłymi małżonkami (jeśli nie została zawarta tzw. intercyza), co stanowi podstawę do żądania podziału majątku. Do majątku wspólnego zaliczane są wszystkie składniki, które małżonkowie nabyli po ślubie, w tym wynagrodzenie za pracę, dochody, świadczenia socjalne itp. Jeśli składnik majątku osobistego (który z zasady nie wlicza się do majątku wspólnego) przynosi dochód podczas trwania małżeństwa, również wchodzi w skład majątku wspólnego. Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy małżonkowie lub jeden z małżonków prowadzi firmę? W jaki sposób odbywa się podział firmy po rozwodzie?

Różnice miedzy kolizją a wypadkiem w kontekście odszkodowań

kolizja na drodze

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje zdarzeń drogowych: kolizje i wypadki. Różnice między nimi uwidaczniają się nie tylko pod względem skali uszkodzeń pojazdów i ryzyka dla uczestników zdarzenia, ale przede wszystkim w kwestii ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne. O ile w potocznym rozumieniu często pojawiają się problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem kolizji i wypadku, o tyle podczas zgłaszania szkody ubezpieczycielowi należy zachować precyzję.

Kto i kiedy może zostać zwolniony z płacenia alimentów?

alimenty

Każdy rodzic ma obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka od momentu jego narodzin do chwili usamodzielnienia się. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem, czy też nie. Obowiązek alimentacyjny pojawia się zwykle w przypadku rozwodów, chociaż w praktyce alimentacja dotyczy szeregu osób, które nie są w stanie utrzymać się własnymi siłami, przy czym nie zawsze muszą to być krewni z najbliższej rodziny. Polskie prawo nie wyznacza jednoznacznie granicznych terminów zakończenia obowiązku alimentacyjnego, nie przewiduje też wieku dziecka, po którego osiągnięciu rodzice mogą przestać płacić alimenty. Trwa on zatem dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Kiedy i z jakich powodów można zostać zwolnionym z płacenia alimentów? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Czy intercyza chroni przed długami współmałżonka?

podpisywanie intercyzy

Do jednego ze skutków prawnych zawarcia małżeństwa zaliczamy m.in. wspólność majątkową, do której dochodzi z mocy ustawy. Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W praktyce dotyczy również wszelkich zadłużeń,  nawet jeśli zaciągnięte zostały tylko przez jedną osobę. Dobrym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za długi jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy. Czy jednak stanowi ona skuteczną ochronę w każdym przypadku?

Czy za wypadek w autobusie można uzyskać odszkodowanie?

pusty autobus

Wypadki w autobusach komunikacji miejskiej nie należą do rzadkości. Dochodzi do nich nie tylko w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych, ale również z powodu gwałtownego zahamowania pojazdu, w wyniku którego np. pasażer upadł i złamał rękę. Czy poszkodowanemu przysługuje wówczas odszkodowanie? Jak się o nie starać? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Jak wygląda rozwód w przypadku małżeństwa międzynarodowego?

kobieta zdejmuje obrączkę

Wzrasta liczba małżeństw zawieranych pomiędzy obywatelami różnych krajów, a w związku z tym coraz więcej jest też rozwodów międzynarodowych. Ich przyczyny bywają różne — od klasycznych, jak np. niezgodności charakterów czy niedochowania wierności, poprzez powody wynikające z różnic kulturowych, odmiennych tradycji czy światopoglądów, niemożliwości znalezienia kompromisu dotyczącego miejsca zamieszkania czy religii, w jakiej wychowywane są dzieci.

Jak udowodnić następstwo przyczynowo-skutkowe między działalnością górniczą a doznaną szkodą?

górnicy w kopalni

Związek przyczynowo-skutkowy stanowi to jedno z podstawowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego “zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.” Dodatkowo § 2 wyżej wspomnianej regulacji uszczegóławia, że: “W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.” W kontekście wyżej przytoczonych przepisów związek przyczynowo-skutkowy spełnia dwie główne funkcje:

Kto i na jakich zasadach może zostać ubezwłasnowolniony?

sędzia

W Polsce każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych, co w praktyce oznacza możliwość samodzielnego decydowania o nawiązywaniu, zmianie czy rozwiązywaniu stosunków prawnych, np. skuteczne zawieranie umów. Jednocześnie polskie prawo dopuszcza też ubezwłasnowolnienie — częściowe lub całkowite. Stanowi ono ograniczenie wcześniej opisanych praw. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, kto i w jakich przypadkach może zostać ubezwłasnowolniony.