7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jakie wymogi formalne powinien spełniać regulamin spółki prawa handlowego?

regulamin

Funkcjonowanie organów kolegialnych spółek prawa handlowego wymaga często opracowania regulaminu, który będzie ułatwiał ich organizowanie. Ze względu na duże znaczenie, jakie mają tego rodzaju dokumenty, muszą one być dobrze przemyślane i odpowiednio zredagowane. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie stworzenia regulaminu spółki prawa handlowego wyspecjalizowanej w obsłudze klienta biznesowego kancelarii. Przekonajmy się, co powinno się znaleźć w regulaminie.

Czym jest regulamin spółki?

Regulamin zarządu w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zawierać zasady jego funkcjonowania. Dokument ten jest przyjmowany przez zarząd, a później zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walne zgromadzenie albo radę nadzorczą w spółce akcyjnej. Znaczenie regulaminu jest bardzo duże, ponieważ może on regulować kwestię liczenia głosów w przypadku równego ich rozkładu. W takiej sytuacji istnieje możliwość wprowadzenia zasady, że głos prezesa zarządu będzie miał charakter decydujący. Regulamin może także przesądzać o podziale kompetencji między członków zarządu. Obie te decyzje muszą jednak mieć podstawy w statucie lub umowie spółki.

Co może się znaleźć w regulaminie?

Podstawowymi wymogami, jakie musi spełniać regulamin spółki, jest pełna zgodność postanowień z zapisami statutu w spółce akcyjnej oraz umową spółki w przypadku spółki z o.o., a także z przepisami kodeksu spółek handlowych. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie skutkują nieważnością poszczególnych punktów. Jeśli chodzi o zakres regulaminu, to może on dotyczyć trybu zwoływania posiedzeń zarządu, także w okolicznościach nadzwyczajnych. Może też określać sposób ustalania porządku obrad i wprowadzania do niego nowych spraw, sposób głosowania i podejmowania uchwał, sposób sporządzania protokołu i wnoszenia uwag i zastrzeżeń. W regulaminie mogą też się znaleźć zasady wewnętrznej organizacji pracy oraz zasad udziału w posiedzeniach osób spoza zarządu czy przechowywania dokumentacji.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds