7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj

Kto i kiedy może zostać zwolniony z płacenia alimentów?

alimenty

Każdy rodzic ma obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka od momentu jego narodzin do chwili usamodzielnienia się. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem, czy też nie. Obowiązek alimentacyjny pojawia się zwykle w przypadku rozwodów, chociaż w praktyce alimentacja dotyczy szeregu osób, które nie są w stanie utrzymać się własnymi siłami, przy czym nie zawsze muszą to być krewni z najbliższej rodziny. Polskie prawo nie wyznacza jednoznacznie granicznych terminów zakończenia obowiązku alimentacyjnego, nie przewiduje też wieku dziecka, po którego osiągnięciu rodzice mogą przestać płacić alimenty. Trwa on zatem dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Kiedy i z jakich powodów można zostać zwolnionym z płacenia alimentów? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Czy intercyza chroni przed długami współmałżonka?

podpisywanie intercyzy

Do jednego ze skutków prawnych zawarcia małżeństwa zaliczamy m.in. wspólność majątkową, do której dochodzi z mocy ustawy. Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W praktyce dotyczy również wszelkich zadłużeń,  nawet jeśli zaciągnięte zostały tylko przez jedną osobę. Dobrym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za długi jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy. Czy jednak stanowi ona skuteczną ochronę w każdym przypadku?

Czy za wypadek w autobusie można uzyskać odszkodowanie?

pusty autobus

Wypadki w autobusach komunikacji miejskiej nie należą do rzadkości. Dochodzi do nich nie tylko w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych, ale również z powodu gwałtownego zahamowania pojazdu, w wyniku którego np. pasażer upadł i złamał rękę. Czy poszkodowanemu przysługuje wówczas odszkodowanie? Jak się o nie starać? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Jak wygląda rozwód w przypadku małżeństwa międzynarodowego?

kobieta zdejmuje obrączkę

Wzrasta liczba małżeństw zawieranych pomiędzy obywatelami różnych krajów, a w związku z tym coraz więcej jest też rozwodów międzynarodowych. Ich przyczyny bywają różne — od klasycznych, jak np. niezgodności charakterów czy niedochowania wierności, poprzez powody wynikające z różnic kulturowych, odmiennych tradycji czy światopoglądów, niemożliwości znalezienia kompromisu dotyczącego miejsca zamieszkania czy religii, w jakiej wychowywane są dzieci.

Jak udowodnić następstwo przyczynowo-skutkowe między działalnością górniczą a doznaną szkodą?

górnicy w kopalni

Związek przyczynowo-skutkowy stanowi to jedno z podstawowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego “zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.” Dodatkowo § 2 wyżej wspomnianej regulacji uszczegóławia, że: “W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.” W kontekście wyżej przytoczonych przepisów związek przyczynowo-skutkowy spełnia dwie główne funkcje:

Kto i na jakich zasadach może zostać ubezwłasnowolniony?

sędzia

W Polsce każda osoba, która ukończyła 18. rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych, co w praktyce oznacza możliwość samodzielnego decydowania o nawiązywaniu, zmianie czy rozwiązywaniu stosunków prawnych, np. skuteczne zawieranie umów. Jednocześnie polskie prawo dopuszcza też ubezwłasnowolnienie — częściowe lub całkowite. Stanowi ono ograniczenie wcześniej opisanych praw. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, kto i w jakich przypadkach może zostać ubezwłasnowolniony.

Jak intercyza wpływa na dziedziczenie?

intercyza

Powszechnie uważa się, że alimenty dotyczą wyłącznie świadczeń rodziców na rzecz dzieci. Tymczasem obowiązek alimentacyjny może występować w różnych konfiguracjach między krewnymi w linii prostej oraz rodzeństwem. Przykładowo, rodzice mogą wystąpić o alimenty od dzieci, dziadkowie od wnuków (i vice versa) itd. Co więcej, do tego typu świadczeń może być zobligowane rodzeństwo, ojczym i macocha. Z roku na rok przybywa tego typu spraw w polskich sądach.

Czy alimenty płaci się tylko na dziecko?

alimenty

Powszechnie wiadomo jest, że intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, może doprowadzić do rozdzielności majątkowej. Małżonkowie nie posiadają więc majątku wspólnego, lecz każdy dysponuje majątkiem osobistym. Czy jednak intercyza wpływa na dziedziczenie po małżonku? Co ze spadkiem po rodzicach, którzy za życia posiadają rozdzielność majątkową?

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu służbowego?

uszkodzone auto

Jeśli doszło do uszkodzenia samochodu w wyniku zdarzenia drogowego, za które pracownik nie odpowiada, a więc winny jest inny uczestnik ruchu drogowego, sprawa jest prosta — pracodawca kieruje zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy, który pokrywa szkodę. Jeśli jednak to pracownik ponosi winę za uszkodzenie, pracodawca może dochodzić od niego stosownego odszkodowania. Jak tę kwestię regulują przepisy?

Przywrócenie stanu poprzedniego po szkodzie górniczej. Jak wygląda naprawienie szkody?

dziura w dordze

Przywrócenie stanu poprzedniego, czyli odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, to jeden ze sposobów naprawienia szkody górniczej wyrządzonej poszkodowanemu — obok wypłaty odszkodowania (zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego). Jak w praktyce wygląda proces naprawiania szkód górniczych w myśl obowiązujących przepisów?