7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj

Po alkoholu lepiej nie siadać na miejscu kierowcy

Po alkoholu lepiej nie siadać na miejscu kierowcy

Polskie prawo karne różnicuje stany związane ze spożytym alkoholem. Chodzi o stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie człowieka wykazuje zawartość alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ lub w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg / 1 dm3. Wówczas osoba prowadząca pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń i podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.

Dopuszczalne działania wierzyciela w celu odzyskania należności

Dopuszczalne działania wierzyciela

W obecnie sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, a także wydającej się zbliżać wielkimi krokami recesji, poważnym problemem dla przedsiębiorców i uczestników obrotu gospodarczego będą terminowe dokonywanie płatności za wykonane usług i dostarczone towary. Windykacja długów to jest ogólne pojęcie na wszelkie czynności materialnoprawne i procesowe, których celem jest wykonanie przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Podział dóbr małżonków na żądanie

Podział dóbr małżonków na żądanie

Wierzyciel nie może występować z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy małżonkowie są współdłużnikami oraz gdy chodzi o wierzytelność, która może zostać zaspokojona z majątku wspólnego. Regułą w małżeństwie jest ustawowy ustrój wspólności majątkowej, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków.

Pieniądze zamiast przywrócenia stanu poprzedniego

Pieniądze zamiast przywrócenia stanu poprzedniego

W naszym kraju brakuje rozwiązań prawnych regulujących kwestię odszkodowań za trwałe uszkodzenie budynku, który uległ wychyleniu w wyniku działalności zakładu górniczego. W związku z rosnącą świadomością osób poszkodowanych zakłady górnicze w ostatnim czasie zaczęły w przypadkach uszkodzonych budynków poprzez ich wychylenie proponować osobom poszkodowanym wypłatę odszkodowania za trwałe wychylenie budynku. Przedmiotowe odszkodowanie jest proponowane zamiast rektyfikacji budynku.

Po wypadku można domagać się zapłaty

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Roszczenia rodziny zmarłego pracownika po wypadku przy pracy muszą mieć uzasadniony, wyważony charakter. Nie mogą być nadmiernym obciążaniem pracodawcy. Roszczenia przysługujące rodzinie zmarłego wskutek wypadku przy pracy uregulowane zostały w art. 446 Kodeksu cywilnego, który stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że roszczenia typu odszkodowawczego przysługują wyłącznie osobom bezpośrednio dotkniętym skutkami wypadku.

Warto sprawdzić, na jakim terenie ma powstać budynek

Na jakim gruncie powstanie budynek?

Rozpoczęcie inwestycji na terenie płytkiej eksploatacji wymaga przeprowadzenia wielu badań oraz prac zabezpieczających. Górnictwo węgla kamiennego jest na ziemiach polskich już od ponad 200 lat. Początkowo eksploatowano pokłady metodą odkrywkową, a następnie metodą podziemną. Pokłady leżące najpłycej, często pozostawiano niezarobowane. Dziś, po wielu latach, te niezlikwidowane wyrobiska i inne pustki poeksploatacyjne stwarzają realne zagrożenie wystąpienia deformacji ciągłych i nieciągłych.

Praca zamiast sankcji pieniężnej (grzywny)

Prace społeczne zamiast grzywny

Instytucja zamiany grzywny na prace społeczne wzbudzała i wzbudza sporo kontrowersji, gdyż przepisy niejednoznacznie wskazują okoliczności zamiany, w szczególności w zakresie bezskuteczności egzekucji. Instytucja ta wprowadza odmienność i możliwość zamiany, jednakże sąd nie jest związany wnioskiem osoby skazanej w tym zakresie, gdyż sąd swobodnie w zakresie niezawisłości sędziowskiej podejmuje decyzję, po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności konkretnej sprawy.

Budynki niedaleko kopalni powinny być zabezpieczone

Budynki niedaleko kopalni powinny być zabezpieczone

Jak wynika z art. 144 ustawy z 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Jednocześnie przepis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe są zagrożone ruchem zakładu górniczego.

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Własność nieruchomości to nie tylko przywileje związane z posiadaniem rzeczy, dysponowaniem nią wedle własnego życzenia, lecz na właścicielu nieruchomości spoczywa również szereg obowiązków o czym niestety przeważająca większość osób nie ma świadomości i niejednokrotnie nie stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.