7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu służbowego?

uszkodzone auto

Jeśli doszło do uszkodzenia samochodu w wyniku zdarzenia drogowego, za które pracownik nie odpowiada, a więc winny jest inny uczestnik ruchu drogowego, sprawa jest prosta — pracodawca kieruje zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy, który pokrywa szkodę. Jeśli jednak to pracownik ponosi winę za uszkodzenie, pracodawca może dochodzić od niego stosownego odszkodowania. Jak tę kwestię regulują przepisy?

Odpowiedzialność za szkody zgodnie z Kodeksem pracy

Zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy pracownik odpowiada materialnie wobec pracodawcy za zawinioną szkodę wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Ma to zastosowanie również w przypadku wyrządzenia szkody w postaci uszkodzenia auta służbowego. Wymiar tej odpowiedzialności jest jednak ograniczony przepisami prawa. Co to oznacza w praktyce?

  • W sytuacji uszkodzenia samochodu służbowego pracownik odpowiada jedynie za rzeczywiste straty pracodawcy, a więc np. za koszty naprawy auta.
  • Pracownik nie odpowiada za utracone korzyści, a więc np. utracone dochody z powodu unieruchomienia pojazdu.
  • Zgodnie z art. 119 Kodeksu pracy odszkodowanie dla pracodawcy ustala się w wysokości wyrządzonej szkody. Nie może być ono jednak większe niż wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzonej szkody. Nawet jeśli dojdzie do szkody całkowitej, a więc auto nadaje się do kasacji, pracodawca nie może dochodzić od pracownika większego odszkodowania.

Od wyżej opisanej zasady ograniczonej odpowiedzialności pracownika jest jednak wyjątek. Pracodawca może ubiegać się o pełne odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, jeśli do szkody doszło z winy umyślnej pracownika, a więc wskutek rażącego niedbalstwa lub działania z zamiarem wywołania określonego skutku (art. 122 k.p.).

Pracownik może uniknąć odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie pojazdu, jednak wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że „szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia” (art. 124 k.p.).

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds